Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Untwerp.

Op de lijst wordt aanteekening gehouden van de toelating en het vertrek van kinderen van bovengenoemden leeftijd, alsmede van elke afwezigheid gedurende iederen schooltijd, met vermelding van de redenen, die tot het verzuim of het vertrek hebben geleid.

Afschrift der lijst wordt vóór 8 Februari gezonden aan den arrondissements - schoolopziener, wien bovendien, binnen acht dagen na het verstrijken van iedere maand, mededeeling wordt gedaan van de gedurende die maand gemaakte aanteekeningen in het vorige lid omschreven.

Gelijktijdig met de toezending van het, in het vorige lid vermelde, afschrift der lijst zenden de hoofden der openbare en bijzondere scholen schriftelijke opgave der, in artikel 3 bedoelde, tijdstippen aan den arrondissements-schoolopziener, wien van wijziging dier tijdstippen in den loop van het jaar, binnen acht dagen na de vaststelling dier wijziging, schriftelijk kennis wordt gegeven.

Uewijsiga Untwerp.

Op de lijst wordt aanteekening gehouden van de toelating en de afschrijving van kinderen, alsmede van de redenen, welke tot | de afschrijving hebben geleid; voorts van iederen verzuimden schooltijd, met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid, van ieder ingevolge artikel 16 verleend verlof en van ieder verzuim, hetwelk het hoofd der 1 school ingevolge artikel 16, laatste lid, verschoonbaar acht.

Het dubbel der lijst wordt vóór 1 Februari gezonden aan den arrondissements - schoolopziener, wien bovendien wekelijks mededeeling wordt gedaan van de, in de afgeloopen week gemaakte, aanteekeningen, in het vorige lid omschreven.

De schoolopziener is verplicht, | de hoofden der scholen bij niet inzending of onvolledige inzending der lijsten aan te manen binnen | een door hem gestelden termijn alsnog aan hunne verplichting te j voldoen.

Art. 14 (nieuw art. 19). Ten gevolge van de wijziging van het wetsontwerp, waarin thans in art. 16 aan het hoofd der school de bevoegdheid wordt gegeven binnen de in dat artikel aangegeven grenzen verlof te verleenen om de school tijdelijk niet te bezoeken.

Sluiten