Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

rende de eerstvolgende maand, door aanplakking aan het raadhuis worden vermeld, waarvan aan den belanghebbende wordt kennis gegeven.

Gelijke aanplakking geschiedt, indien de aansprakelijke persoon op de, in het vierde lid van dit artikel bedoelde, vraag weigert te antwoorden of daarop een ontkennend antwoord geeft.

De arrondissements-schoolopziener ontvangt mededeeling van den dag, waarop de waarschuwing tot den belanghebbende is gericht, alsmede, indien aanplakking heeft plaats gevonden, van den dag, waarop de aanplakking is geschied.

Cicivijzigd unrwerp.

vermelding van de school en van het tijdstip, waarop het kind als leerling wordt geplaatst.

Ten aanzien van een kind, dat ambtshalve op eene school is ingeschreven, geldt de voor die school bestaande regeling omtrent de heffing van schoolgeld.

Art. 21. $ i. Bevindt de arrondissements-schoolopziener bij het onderzoek der hem toegezonden lijsten en opgaven, dat ten aanzien van eenigen leerling geen geregeld schoolbezoek heeft plaats gevonden, zonder dat verlof is verleend, of eene andere reden het verzuim wettigt of verschoonbaar maakt, dan maant hij den naar artikel i aansprakelijken persoon zoo spoedig mogelijk schriftelijk aan, om in het vervolg aan de hem bij de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.

§ 2. Bevindt de arrondissements-schoolopziener, dat de overtreding, omschreven in art. I en art. 6, sub 2°, herhaald is binnen zes maanden, nadat de bij de vorige paragraaf bedoelde aanmaning ter kennis van den naar artikel i aansprakelijken persoon is gebracht, dan wordt daarvan door hem zoo spoedig mogelijk, nadat de herhaling hem is gebleken, kennis gegeven aan de plaatselijke commissie van toezicht of, waar deze ontbreekt, aan burgemerster en wethouders.

Binnen acht dagen na ontvangst van de, in het eerste lid dezer paragraaf bedoelde, kennisgeving wordt de naar artikel i aansprakelijke persoon door de plaatselijke commissie van toezicht of,

Sluiten