Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

Art. 19. Bevindt de arrondissements-schoolopziener dat overtreding van artikel 1 herhaald is binnen zes maanden na verloop der maand, waarin de, bij een der twee vorige artikelen bedoelde, aanplakking heeft plaats gehad, dan zendt hij, tenzij de redenen, welke tot het ongeregeld schoolbezoek hebben geleid, door hem verschoonbaar worden geacht, ten aanzien van deze en van iedere volgende herhaling, proces-verbaal van zijne bevinding aan den bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie.

De kennisneming van de overtreding behoort tot de bevoegdheid van den kantonrechter, binnen wiens ambtsgebied is gelegen :

a. indien het kind inwoont bij den aansprakelijken persoon, diens woonplaats;

b. indien het kind inwoont in eene inrichting onder het beheer van den aansprakelijken persoon, deze inrichting.

noemen kind is afgesloten, dat hij hieraan wordt herinnerd, omdat door hem opnieuw eene overtreding is begaan, dat deze overtreding nog niet strafrechtelijk wordt vervolgd, doch dat ter zake van de eerstvolgende overtreding welke binnen zes maanden gepleegd mocht worden, en van verdere overtredingen na deze, proces-verbaal zal worden opgemaakt.

§ 4. Bevindt de arrondissements-schoolopziener, dat de in artikel 1 en artikel 6, sub 2°, omschreven overtreding ten aanzien van hetzelfde kind opnieuw gepleegd is binnen zes maanden, nadat de in de vorige paragraaf bedoelde aanzegging den overtreder werd toegezonden, dan doet hij ten aanzien van deze en volgende overtredingen proces-verbaal van zijne bevinding en van de in de vorige paragraaf bedoelde aanzegging aan den bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie toekomen. Daarbij doet hij mededeeling van de door hem niet geldig of verschoonbaar geachte redenen van het schoolverzuim, voor zoover die hem bekend zijn.

§ 5. Indien sinds de aanzegging, in § 3 bedoeld, zes maanden verstreken zijn, zonder dat door denzelfden persoon eene nieuwe overtreding ten aanzien van hetzelfde kind is gepleegd, dan wordt bij eene latere overtreding opnieuw gehandeld overeenkomstig de §§ 1 tot 3 van dit artikel.

Indien sinds het plegen van eene overtreding, ter zake waarvan eene onherroepelijke veroordeeling plaats had, twee jaren

Sluiten