Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp.

(Zie hierboven artikel 16, tweede lid, van het oorspronkelijke ontwerp.)

Gewijzigd Ontwerp-

verstreken zijn, zonder dat door denzelfden persoon ten aanzien van hetzelfde kind eene nieuwe overtreding gepleegd is, dan wordt bij eene latere overtreding opnieuw gehandeld als bij het vorige lid dezer paragraaf is bepaald.

§ 6. De administratieve maatregelen in de §§ I tot 3 van dit artikel omschreven, zijn niet toepasselijk bij eene overtreding, bedoeld in artikel i en artikel 6, sub 2°, gepleegd ten aanzien van een kind dat ambtshalve als leerling eener lagere school is ingeschreven, binnen zes maanden na den dag waarop het kind geacht wordt tot de schoolbevolking te behooren.

Ten aanzien van zoodanige overtreding doet de arrondissements-schoolopziener aanstonds proces-verbaal zijner bevinding aan den bevoegden anibtenaar van het openbaar ministerie toekomen, met bijvoeging van een uittreksel uit de lijsten, bedoeld in artikel 19, voor zooveel het aangebrachte geval betreft.

Art. 2 2. De gemeenteraad kan voor het verrichten der werkzaamheden in de artikelen 20 en 21 opgedragen aan de plaatselijke commissie van toezicht of aan burgemeester en wethouders, eene of meer bijzondere cotnmissiën instellen. Indien meer dan eene commissie wordt ingesteld, wordt iedere commissie voor een bepaald aangewezen deel der gemeente benoemd.

Van het bestaan van zoodanige commissiën wordt onverwijld aan

den arrondissements-schoolopzie-

ner kennis gegeven.

Sluiten