Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

Ambtshalve inschrijving moet echter nooit leiden tot dwang om een bepaalde school te bezoeken en dit zal, zooals reeds in § 11 hiervoren werd aangetoond, ook niet geschieden. \ an de gelegenheid om het kind na de ambtshalve inschrijving op een andere school geplaatst te krijgen, zal de vader echter niet dikwijls gebruik maken, niet alleen omdat bij de keuze der school door de plaatselijke schoolcommissie met den wensch van den vader, indien daarvan blijkt, zal worden rekening gehouden, maar ook en vooral, omdat ook nimmer tot ambtshalve inschrijving wordt overgegaan, zonder dat de vader eerst ruimschoots in de gelegenheid is gesteld óf zelf een keuze te doen óf overeenkomstig het bepaalde in art. 7, derde lid, in verband met art. 10 op vrijstelling aanspraak te maken.

In geval van betrekkelijk schoolverzuim, waar geene ambtshalve inschrijving heeft plaats gehad, wordt bij herhaling der overtreding binnen zes maanden na de ernstige waarschuwing, bedoeld in § 2 van art. 21, den aansprakelijken persoon door den arrondissements-schoolopziener eene schriftelijke aanzegging toegezonden, dat de administratieve behandeling der zaak is afgeloopen, dat deze overtreding nog niet strafrechtelijk wordt vervolgd, doch dat ter zake van de eerstvolgende overtreding binnen zes maanden proces-verbaal zal worden opgemaakt.

Er blijven dus, hoewel de aanplakking in het gewijzigd wetsontwerp is vervallen, drie stadiën van administratieve behandeling der zaak bestaan, voordat tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. En dit geldt zoowel voor het relatief als voor het absoluut schoolverzuim. Voor het absoluut schoolverzuim zijn de drie stadiën . 1". aanmaning, 2°. waarschuwing, 3". aanzegging, gepaard met ambtshalve inschrijving. Voor het relatieve schoolverzuim zijn het: 1". aanmaning, 2». waarschuwing, 3°. aanzegging, dat nu bij volgende overtreding de tusschenkomst van den strafrechter zal worden ingeroepen.

Ten aanzien van de toelichting der bepalingen omtrent die vervolging — nieuw art. 21, § § 4 tot 6, artt. 23, 26, 27, 28 en 29 moge hier in de eerste plaats worden verwezen naar § 11 der algemeene beschouwingen in deze Memorie. Hetgeen in die § voorkomt strekke tevens tot antwoord op de opmerkingen in het Voorloopig Verslag gemaakt omtrent artt. 19, 20 en 25, voor zoover die niet hieronder bij de desbetreffende artikelen zijn beantwoord.

In het stelsel der wet is het wenschelijk, dat de schoolopziener,, waar hij naar aanleiding van herhaald schoolverzuim proces-verbaal opmaakt en dat aan den ambtenaar van het openbaar ministerie doet toekomen, daarbij tevens mededeeling doet van de redenen van het schoolverzuim.

Volgens het slot toch van artikel 6, sub 2°., zal geen straf worden uitgesproken, indien blijkt van «eenige geldige reden». Voor den rechter is het dus van belang te weten, welke reden de schoolopziener niet geldig of niet verschoonbaar heelt geacht. Van daar de slotwoorden van § 4 van artikel 21 (nieuw).

Art. 20. Ouders, voogden of Art. 23- ^ 1 • Met geldboete verzorgers, die zich schuldig van ten hoogste vijftien gulden maken aan eene, in artikel 19 worden gestraft ouders, voogden

Sluiten