Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijzigd Ontwerp.

geworden, wordt hij gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden.

Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd ten aanzien van hetzelfde kind, telkens binnen één jaar nadat de laatste veroordeeling onherroepelijk is geworden, kan in plaats van de geldboete hechtenis van ten hoogste zeven dagen worden opgelegd.

Art. 20 (nieuw art. 23). De gewijzigde redactie der strafbepalingen is in het algemeen voldoende toegelicht hiervoren in § 11 der algemeene beschouwingen. Ter aanvulling moge nog het volgende dienen.

§ 1. aanhef. De overtreding wordt aangeduid als «in art. 1 en art. 6, sub 2°. omschreven». Immers geeft art. 6, sub 2°, aan, wanneer de verplichting, die in art. 1, met aanwijzing van den persoon op wien zij rust, omschreven staat, niet is nagekomen, voor zooveel dit geschiedt door gemis aan zorg voor geregeld schoolbezoek.

3°. en 4°. Het geldt hier niet recidive als grond voor strafverzwaring, doch eene herhaling die strafbaar is met de lagere straf, welke dit artikel in zijn aanhef tegen de reeks van eerste overtredingen binnen den proeftijd stelt.

Die proeftijd is in de gevallen 1". en 2°. zes maanden sinds de tijdstippen, daar genoemd, en wordt nu, indien binnen dien proeftijd eene overtreding plaats vindt, een nieuwe proeftijd van twee jaar. Voor dien proeftijd is dus het tijdstip van aanvang dat waarop de vroegere overtreding voorviel.

§ 2. Hier is sprake van strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling en is dus, in overeenstemming met het stelsel van het Wetboek van Strafrecht, een termijn gesteld, gerekend van het tijdstip af, waarop de vroegere veroordeeling onherroepelijk werd.

Art. 21. Met geldboete van ten hoogste vijftig gulden worden gestraft de hoofden der bijzondere lagere scholen, waar de tijdstippen voor toelating van leerlingen niet vastgesteld zijn overeenkomstig artikel 3.

Art. 21 (oud) is vervallen, aangezien de bepaling van art. 3 (oud) in het gewijzigd wetsontwerp niet voorkomt.

Art. 22. Overtreding van een Art. 24. Het hoofd der school,

der voorschriften van artikel 14 dat niet voldoet aan de aanma-

wordt gestraft met geldboete van ning, bedoeld in art. 19 laatste

ten hoogste vijf gulden. lid, wordt gestraft met geldboete

Sluiten