Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk Ontwerp. Gewijd j,

De gemeenteraad is bevoegd, den in&het vorige lid bedoelden i leerplichtigen leeftijd voor jongens met één jaar te verlengen. Op een daartoe strekkend ïaadsbeI sluit wordt de goedkeuring van Gedeputeerde Staten vereischt. § 2. Aan de verplichting, beI doeld in $ i van dit artikel, j wordt voldaan door aan de kinj deren te huis of op eene school, gedurende ten minste vier maanden in het jaar, acht of meer | uren per week herhalingsonderwijs te doen genieten, en, wanI neer aan schoolonderwijs de ! voorkeur wordt gegeven, de school geregeld door hen te doen

| bezoeken.

K 3. De vrijstellingen van artikel 7, in verband met artikel 9, zijn van toepassing op de in § 1 ; van dit artikel bedoelde verplichting, terwijl de naar artikel 1 aansprakelijke personen van deze verplichting °°k zijn vrijgesteld, zoolang zij de kinderen geregeld eene andere dan een herhalingsschool doen bezoeken, mits alsdan aan de overige eischen, in I ^ 2 van dit artikel bedoeld, wordt

voldaan.

^ 4. Op de verplichting tot

het doen verstrekken van herhalingsonderwijs zijn, behalve de artikelen 7 en 9. mede van toepassing de bepaling van artikel 2, | tweede lid, artikel 4, vierde, vijfde zesde en zevende lid, ar-

' tikelen 5- 6- IO- "> artikel ,12' ! sub 1°., 2°., 3°- en 5°., artikelen 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, artikel 25, eerste, tweede, derde, vierde,'vijfde en zevende lid, artikelen 26, 27, 28, 30, 31, 32 en ^3 dezer wet, met dien ver-

Sluiten