Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3.

aangewezen is in art. 2, noodig of nuttig wezen, zij wordt overgelaten aan de wetgeving. Regelend beginsel dier wetgeving.

De meening van het artikel zal wel zijn, die misschien juister aldus wierd uitgedrukt: De wederzijdsche grenzen der provinciën kunnen, zoo verbetering noodig of nuttig wordt geoordeeld, worden gewijzigd door eene wet, met inachtneming enz.

Dan, al leest men dus, een strijd met het vorige artikel is onmiskenbaar. Art. 2 zegt, de provinciën behouden hare tegenwoordige grenzen; deze zijn derhalve grondwettig; en art. 3 zegt: de wet kan ze veranderen. Stond er in art. 2: »De tegenwoordige «grenzen der provinciën — zullen worden beschouwd »als bij de wet vastgesteld": men ware vrij geweest Het artikel is gevloeid uit de Grondwet v. 1814 art. 55 1, dat zelf eene uitbreiding was van art. 10 der Staatsregel, v. 1805

de grensscheidingen der provinciën onderling mogten noodig en dienstig worden geoordeeld, zullen by eene wet worden geregeld, met inachtneming, zoo wel van de belangen der ingezetenen als van het geryf der al-

qemeene administratie. ,

De Wet bepaalt de verdere grensscheidingen tusschen de Provinciën of Landschappen, gelijk mede aan welke van deze zullen worden toegevoegd zoodanige ® 7

plaatsen, welke bevorens tot geen derzelve hebben behoord welke nader verkregen, of welker jurisdictie »^n °nd«rscheidene Provinciën of Landschappen is verdeeld of m verscnu

ge™"j)e Wet bepaalt, aan welk Departement of Departementen de Landen zullen worden toegevoegd, met welke het Geme^, reeds is, of verder als eene, aan hetzelve verschuldigde, schadevergoeding mogt worden vergroot, mitsgaders zoodanige voor-

Sluiten