Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6.

ningen, ƒ27? Bij dergelijk onderzoek ware noodig, dat men een volledig overzigt had van het getal der stemgeregtigden in ieder stad, vergeleken met hare bevolking. Dit toch is het doel van eenen verschillenden, hier rij zenden, daar dalenden, census, dat evenredig, zooverre niet bijzondere omstandigheden, als eene overgroote menigte van armen of daglooners, hinderlijk zijn, een gelijk deel van de bevolking der onderscheidene steden stemregt erlange. Dan mag ook de vraag worden overwogen, of de stembevoegdheid niet, bij uitzondering op den regel die haar aan den census bindt, diende te worden medegedeeld aan sommige andere personen, in 't bezit van de overige vereischten, behalve van dat der schatpligtigheid ? De betaling van een zekere som in de belastingen is geen kenmerk van persoonlijke waardigheid. Behoort men niet aan deze, waar zij uit bepaalde teekenen mag worden vermoed, regt te doen 1V Schijnt het redelijk, dat de nederlander, advocaat of regter te Amsterdam , die geen f 50 in de beschreven middelen opbrengt, van het stemregt is verstoken, terwijl de vreemdeling, die er een zeer matig winkelhuisje bewoont, na een jaar verblijf stembevoegd kan zijn?

Onder de redenen van uitsluiting zijn er verscheidene of niet overeenkomstig met onze burgerlijke en strafwetgeving, of door deze reeds gevestigd, of uitstekend onbillijk. Hoe moet voorts crimineel worden verstaan? Zoo, dat correctioneel er onder is bevat?

b. Opmaking van de lijsten der stemgeregtigden.

') Vandaar, bij voorbeeld, in de Preuss. Stadteordnung v. 1831 de bepalingen van § 17 en 59.

3

Sluiten