Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6.

Regiem, voor het best. der sted. art. 12. Dit onderwerp, door de reglementen slechts aangeroerd, dient door de wet naauwkeurig te worden uitgewerkt. De middelen, om elks politisch regt te doen gelden, moeten met niet minder zorg, dan het burgerlijk

regt, zijn verzekerd.

c. Wijze van oefening. Regiem, art. 12-20. Den wetgever bindt de tweede zinsnede van art. 132 der Grondwet.

Het kon van grooten en heilzamen invloed zijn, zoo de opneming der uitgebragte stemmen, daar art. 16 van het reglement van handelt, in eene openbare zitting van den Raad geschiedde; en het procesverbaal publiek wierd gemaakt.

Ook schijnt de instelling van art. 20, in een bekrompen geest ontworpen, verandering te behoeven.

d. Toezigt over de handhaving der vastgestelde regels. Reglement art. 80 eerste alinea. Zie boven

onder b.

B. Ten platten lande.

a. Yereischten. Reglement omtr. de zamenstell. van de Staten der prov. art. 20 , 22 , 28-32.

Redenen van uitsluiting, art. 21, 25.

Hier keeren de meeste der boven 1 geopperde vragen of bedenkingen weder, en andere komen daarbij.

Waarom moet de stemgerechtigde ten platten lande nederlander zijn, en in de steden niet? Of liever: waarom is de hoedanigheid van nederlander niet evenzeer in de steden een vereischte, als op het platte land? Ten platten lande zullen vreemdelingen veel

>) bl. 32, 33.

Sluiten