Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 8.

De Grondwet zegt, bij art. 8, wie inboorlingen, maar wie, buiten hen, geboren Nederlanders zijn, eene benaming, welke ook de reglementen op het stedelijk en plattelands Bestuur en de zamenstelling der provinciale Staten steeds gebruiken, zegt zij niet. Het Burgerlijk Wetboek zegt het evenmin. Het blijkt wel, dat de nederlanders, daar art. 5 onder n°. 1 en 2 1 van spreekt, het zijn van wege de geboorte. Men zou dus, ware het geoorloofd, uit het Burgerlijk Wetboek een besluit af te leiden ten aanzien van het grondwettig begrip van geboren Nederlanders, onder dezen, behalve hen die aangewezen worden door art. 7 der Grondwet en n°. 1 van art. 5 Burgerl. Wetb., mogen verstaan diegenen, welke buiten lands uit nederlanders zijn geboren. Burgerl. Wetb. art. 5 n°. 2.

Maar mogen ook zij, die n°. 3 2 optelt, geboren nederlanders worden genoemd ?

Hen maakt de geboorte alléén niet tot nederlanders. Zij verkrijgen de hoedanigheid van nederlander ten gevolge van de vervulling eener zekere voorwaarde. Zij moeten, om nederlanders te zijn, hunne woonplaats in het Rijk vestigen 3.

') «Nederlanders zijn:

1°. «Allen die binnen het Koningrjjk of deszelfs koloniën zijn

«geboren uit ouders, aldaar gevestigd;

2'. «Kinderen, buiten 's lands uit Nederlanders geboren."

:) «Allen die binnen het Koningrijk zijn geboren, hoezeer «uit ouders, aldaar niet gevestigd, mits zij zelve hunne woon«plaats aldaar vestigen."

3) Moeten hier onder het Rijk de koloniën mede worden begrepen ?

Sluiten