Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8.

lijke wet, die niet bestaat, en zonder welke dit deel van art. 8 ter gunste van niemand kan werken.

Daarvoor, d. i. geboren nederlanders, hoewel de boven aangehaalde reglementen eenvoudig zeggen: voor Nederlanders gehouden worden. Het ware beter geweest, in art. 8, in plaats van daarvoor, het woord of de woorden zelve te herhalen.

Door naturalisatie daarvoor gehouden worden; eene min juiste uitdrukking; zoo als men bij het stellen van het Burgerlijk Wetboek art. 5 n.5reeds door naturalisatie het regt van geboren nederlanders

hebben verkregen.

Naturalisatie kan hier enkel zijn die bij acte, door de bevoegde overheid verleend.

Het is een stuk van niet minder gewigt, dan zoovele andere, welke de Grondwet gebiedt door eene wet te regelen. Niet alsof het zoo volstrekt noodig scheen dat, zoo als men bij de herziening der Grondwet van 1814 verlangde, en in Noorwegen1 en België2 geschiedt, alléén de wetgevende magt naturaliseerde; maar om deze althans te laten vaststellen:

1°. de voorwaarden, door den vreemdeling te vervullen;

2°. de overheid, tot de naturalisatie bevoegd;

3°. de vormen, in welke de acte van naturalisatie wordt verleend3.

• bUUBlllUUe ■* -LWV. ï " - , ~

■) Constitutie V. 1831 art. 5. Reeds de fransche Constitutie 1791 Tit III art. 4 had dit regt aan de wetgeving geëigend. 3) Men mag hier de fransche wetgeving als voorbeeld aan-

Sluiten