Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 29, 30.

regeling scheen op de herziening der Grondwet te wachten. De Kroon deed evenwel, bij hare eerste herzieningsontwerpen v. 30 Dec. 1839, geen voorstel over art. 30. Het kwam eerst, ten gevolge van den eenparigen aandrang van de Afdeelingen der Tweede Kamer, in Maart 1840'. De ƒ2,400,000 zouden worden vervangen door ƒ1,500,000. Art. 31 werd gelaten, zoo als het was. De volgende raadplegingen2 kwamen hoofdzakelijk op twee vragen neder: ° Vooreerst: of de som niet tot één millioen behoorde te worden verlaagd? Hierop werd van wege de Kroon geantwoord, dat men reeds bij art. 12 dei Grondwet v. 1814 anderhalf millioen had toegekend, tevens als schadeloosstelling voor het verlies van bijzondere eigendommen, door het Huis van Oranje ten gevolge der omwenteling van 1795 geleden'. ° Ten andere: of niet de opbrengst der afgestane domeinen steeds in mindering moest blijven strekken van de som, uit 's Lands kas te genieten? Of men dus niet art. 31 moest laten vervallen, en bij art. 30 voegen: »na aftrek van het inkomen uit de domeinen, bij de wet v. 26 August. 1822 overgegeven?" De Kroon, zonder in dit laatste punt te

') Handelingen, bij Belinfante uitgegeven, I p. 40. b6. 82.

=) Ibid. I p. 162 sq. 171. 182. 191 sq. 200 sq. 247. 256. 260. 264 sq. 269 sq. 342. Publieke discussie II p. 212 sq. Dubbele Kamer: processen-verbaal 1'" A-Meel. p. 10 11; 2e Afdeel, p. 6, 7; 3e Afdeel, p. 4; 4e Afdeel, p. 10, 11; 5' Afdeel, p. 4; 6' Afdeel, p. 9, 10; 7' Afdeel, p. 4.

3) Memorie ter beantwoord, van de process. verbaal der Aideelingen van de Tweede Kamer in dubbel getal, p.

Sluiten