Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 32 , 33.

kend, las. Deze, inderdaad meest natuurlijke, opvatting wordt bevestigd door hetgeen Raepsaet zegt, dat men in de Commissie van 4815 besloot, den Koning toe te staan ƒ2.400,000, »outre les maisons „rovales d désignerVolgens hem besloot men tevens aan de koningin weduwe »un palais garni," met ƒ5000 voor onderhoud, en ook aan den Prins van Oranje een paleis te geven1. Gebouwen derhalve op eene andere wijs, dan aldus van Staatswege, verkregen, genieten den vrijdom niet. Doch waar is de wet, welke »de gebouwen, tot hunne woning of «gebruik bestemd," aanwees?

Art. 33 3, afkomstig uit de Schets van Hogendorp art. 40 en de Grondwet v. 4844 art. 46. Beteek ent Huis hofhouding of familie? Is het dit, dan erkende het artikel eene magt des Konings om, als hoofd van zijn geslacht, de betrekkingen der leden door bijzondere voorschriften te regelen 4. De plaats,

') Journal, 1. c.

:) Ibid. p. 114, 115. »Les autres princes et princesses ar«rangeront leur maison a volonté, suivant les fonds qui leur

•seront alloués." . ,

3) Art. 33. De Koning rigt zijn huis naar eigen goedvinden in. .

') Zoo als, bij voorbeeld, §23 der Constitutie van Brunswijk v. 1832: » Die inneren Verhaltnisse des herzoglichen Hauses «werden von dem Landesfiirsten , als dera Oberhaupte der Fa• milie, durch Hausgesetze geordnet. Diese bedürfen der stan«dischen Zustimmung nicht; es können indess durch dies el ben «keine in diesemLandesgrundgesetze enthaltenen Bestimmungen abgeandert werden." Vergel. de Constitutie van Bajjeren v. 1818 Tit. II § 8. Familie-autonomie van den omvang, dien zij in vele vorstelijke Huizen van Duitschland heeft, ware met de algemeene werking van ons burgerlijk regt niet te vereenigen.

Sluiten