Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 40, 41.

Hogendorp art. 16 had de bestelling der voogdij, voor dit geval, aan de Statengeneraal alléén gedaan 1.

Wat beteekent hier, met overleg? Wordt de toestemming der koninklijke bloedverwanten geeischt? Of heet met overleg zooveel als na overleg of overweging? De fransche tekst zeide: qui se concertent. Zie voorts op Art. 48.

Art. 414 is door de Grondwet v. 1815 bijgevoegd.

') De Staten van Holland hadden bij hunne Resolutie van 16 Nov. 1747 verordend: »dat, bij gebreke van de Vrouwe «Moeder van zoodanige minderjaarige — H. Ed. Gr. Mog., in «opzichte van de Voogdije van dezelve Minderjaarige, zooda»nige voorzieninge zullen doen, als zij ten meesten dienste van •den Lande zullen oordeelen te behooren.'' Vergel. de aangehaalde Resolutie v. 10 Febr. 1752, Nederl. Jaarb. 1. c. p. 46-48. Mogt geene voorafgaande voorziening, waartoe die Resolutie den weg opende, zijn gemaakt, dan kwam de bestelling der voogdij van zelfs aan de Staten alléén.

-) Art. 41. Alvorens de voogdij te aanvaarden, legt elk der voogden in eene vereenigde zitting der beide Kamers van de Staten-Generaal, in handen van den President af den volgenden eed :

«Ik zweer trouw aan den Koning, en dat ik wij• »ders alle de pligten, welke de voogdij mij oplegt, «heilig lijk zal vervullen, en mij bijzonderlijk zal «toeleggen, om den Koning gehechtheid aan de »Grondwet en liefde voor zijn volk in te boezemen."

»Zoo waarlijk helpe mij God Almagtigƒ" Vergel. Raepsaet, Journal, 1. c. p. 69. 81.

Sluiten