is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 56.

1805 art. 32 », 1806 art. 61 2, de oorlogsverklaring worden voorafgegaan door een besluit van het Wetgevend Ligchaam. De Schets van Hogendorp art. 4 stelde voor: de Souuereine Vorst verklaart oorlog en maakt vrede: wat de Grondwet v. 1814 art. 37 overnam met bijvoeging: Hij geeft daarvan kennis

aan de Staten Generaal.

Het onbeperkte oorlogsregt deed reeds in de vergadering der Notabelen van 1814 bij dezen en genen bedenking ontstaan, en was eene der redenen, weshalve van Swinden het ontwerp afkeurde 3. Toen de

M Er kan geene oorlogsverklaring plaats hebben dan na een voorafgaand besluit van Hun Hoogmogende, op voordrag t van den Raadpensionaris genomen. , nn

2Ï Er kan qeene oorlogsverklaring plaats hebben, dan n een voorafgaand besluit van Hun Hoogmogende, op voordragt

van den Koning genomen.

3) Redenen mijner afkeuring van het OntwerpeenerGro wet: >In art. 37 wordt aan den Souvereinen Vorst het regt

.toegekend om oorlog te verklaren.

»Ik beken het, dit regt doet mij beven: en wat zoude er «van den Staat kunnen worden , indien er immer onder s o «sten nakomelingen (dat God verhoede!) oorlogzuchtige helden

°8tllen ^oude^verwaeht hebben te zien bepalen, dat de Sou„vereine Vorst over eene zoo gewigtige en zoo ver uitziende „zaak even zoo zoude moeten handelen, als over wetten e • andere belangrijke onderwerpen : te weten met voorkenn , .overleg en goedkeuring der Staten-Generaal.

IWanneer eenmaal de oorlog verklaard is, kan de kennisgeving aan de Staten-Generaal weinig baten Deze kunnen , „weWs waar, volgens art. 70 en 71, hunne inwilliging weiageren op dat gedeelte van de begrooting der UltS^e"' J*et' «welk het buitengewone genoemd wordt en den oorlo,, be . .Maar als de oorlog eens verklaard en aan den gang ,s, zoude