Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 58.

Het gaat alleen de geschiedenis der redactie aan, wanneer men opmerkt, dat, bij de herziening er Grondwet v. 1814 \ hare uitdrukking: beschikt rveranderd is in: heeft het oppergezag. Doch de fransche tekst behield de eerste in dispose. De Grondwet v. 1814 moest voor de fransch sprekende leden der Commissie in die taal worden overgebragt. Na overweging in die zelfde taal, moesten de aaneenomene artikelen weder in 't nederduitsch worden vertaald. Hierbij schijnt men in dit, en andere

gevallen, den oorspronkelijken tekst, dien der Gron

wet v. 1814, ook waar de Commissie niets had veranderd, ter zijde te hebben gesteld om op nieuw en onmiddellijk uit den franschen tekst te vertalen. Zoo kwam wel eens, al was deze de Grondwet v. 1 woordelijk gevolgd, in den nederduitschen tekst der Grondwet v. 1815 een ander woord, dan hetgeen de

Grondwet v. 1814 had gebezigd.

De Schets van Hogendorp zeide art. 7 : »debousvereine Vorst gebiedtde Constitutie v. 1806 art. 32, waarop de vertaler van 1815 het oog kan hebben gehad: »de Koning is het opperhoofd. De drie vroegere Staatsregelingen zeggen eenpang: beschikt.

De bevoegdheid tot op pensioen stelling en ontslag scheen, onder de vorige Staatsregelingen, van zelfs te spreken. Doch Hogendorp bragt beide punten, met zijne Schets art. 7, op het tapijt, voorstellende

"1 Art 39 De Souvereine Vorst beschikt over de Vloten en Levers Alle de militaire Officieren worden door hem benoemd, en, daartoe termen zijnde, op pensioen gesteld, of, des noods, ontslagen.

Sluiten