is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 59.

was, dat het koloniebestuur een deel moest blijven van het algemeene Staatsbestuur.

Neemt men nu daarbij in aanmerking, dat de Staatsregeling v. 1798 * verordend, en die v. 1801 bevestigd had twee Raadscollegien, een voor het bestuur der Aziatische, en een voor dat der Amencaansche bezittingen, collegien die, nog bij de inrigting van het Koningrijk Holland werkzaam, wel

'1 Art 232 Het Bestuur over de bezittingen m Asia, mitsaaders over de Colonien in Amerika, en de bezittingen op de kuit ran Guinea, zal u orden opgedragen aan twee ondersche Z Raaden u-eïhe, ieder geheel afzonderlijk zullen werken Het eene zal worden genoemd de Raad der Astatische tingen en Etablissementen; het andere de Raad der Amen-

kaansche Colonien en Bezittingen.

Art 234 Beide Raaden zullen verantwoordlijk en onderJaikt zijn aan het Uitvoerend Bewind. De aanstelling en afstelling der Leden zal door hetzelve geschieden.

Art 236. De Vertegenwoordigende Vergadering zal, op voorstel van het Uitvoerend Bewind, voor de beide Raaden vaststellen eene uitgebreide Instructie ,™«r welke zij moe

,„> Oost' ,n tr„l-Indi,chm Hand,l<»

der'Republiek, waarvan de eerste uit negen, en delaatsteuit

vijf Leden zal bestaan: beide zullen onmiddellijk ondergeschikt

zijn aan het Staatsbewind. Zij hebben, ten behoeve dei gemelde bezittinqen de afzonderlijke Administratie hunner lnTomsten flnlevalle delelve niet toereikende zijn worden zy u7 de Nationale kas gesubsidieerd, in weke aan den anderen kant ook het overschot zal worden gestort

Zii drauen zorg voor de Administratie der Politie en Justit- / fa 'aemelde Bezittingen; alsmede voor derzelver verdediqinq voor zoo verre daaromtrent door het Staatsbewind niet onmiddellijk wordt beschikt: zij zijn wegens hun .tuur aan het Staatsbewind verantwoordelijk, en doen an Mini ontvangsten en uitgaven jaarlijks rekening en verantwoording.