Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 75.

wilde, zou men niet hebben bereikt. Het was te doen, om het algemeene beginsel, waarvan de verantwoordelijkheid in regten een enkel uitwerksel is, beschreven te zien.

Mag men het artikel in dezen zin opvatten, dan

schijnt het ook uit dien hoofde te eng, dewijl het de verantwoordelijkheid beperkt tot bijzondere daden, waardoor de Grondwet of de wetten mogten geschonden of niet opgevolgd zijn. Behoort niet de minister voor al zijn doen en laten verantwoordelijk te wezen?

Waarom, in den zoo even onderstelden zin, niet geschreven: verantwoordelijk voor de uitvoering der Grondwet en andere wetten 11 Tusschen: de wet niet schenden of haar opvolgen: en de wet in volle werking brengen: kan een hemelsbreed onderscheid zijn. Gedurende vijf en twintig jaren werd de Grondwet over 't algemeen niet geschonden; werd zij over 't algemeen opgevolgd; en werd zij echter niet uitgevoerd. Het is eene letter, die men tot eene levenskracht maken; die men ook ontzien kan als boeijen, waarnaar men zich voegt. De uitvoering der Grondwet en andere wetten eischt een geheel systeem van instellingen, gestadige ontwikkeling, toezigt en handhaving, waarin geen schakel mag ontbreken, ot de uitvoering is onvolledig. Het is over dit gansche verband zoowel, als over elk deel, zooverre het van de Kroon afhangt, dat de ministeriële verantwoordelijkheid zich moest uitstrekken.

») Proeve, boven, bl. 23, aangehaald, art. 67.

Sluiten