Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 76.

Art. 76 1. De mede-onderteekening, eene uit de fransche Constitutie v. 17912 afkomstige instelling, is, ten aanzien van geschreven koninklijke besluiten, de vorm, waarin de minister verklaart, dat hij zich belast met de uitvoering, en alzoo tevens de verantwoordelijkheid op zich neemt voor den inhoud. Zij doet dus terstond zien, met welken minister men te doen heeft. Zonder die onderteekening bestond de verantwoordelijkheid evenzeer; doch zou eerst het departement, waartoe het stuk behoorde, of het feit der uitvoering den regten persoon aanwijzen.

Bij het, zoo 't schijnt, onnoodige Besluit v. 10 Octob. 18403 wordt gezegd, dat alle koninklijke besluiten en beschikkingen moeten voorzien zijn van de mede-onderteekening van het hoofd van het ministeriële departement, waartoe zij behooren, alvorens ten uitvoer te kunnen worden gelegd. Zoo deze bepaling alleen op koninklijk besluit rustte, zou zij bij koninklijk besluit ook weder kunnen worden opgeheven. Maar zij rust op art. 76 der Grondwet. Dit eischt onder alle koninklijke besluiten en beschikkingen ministeriële mede-onderteekening. Vóór die onderteekening missen dergelijke stukken dus den grondwettigen vorm, en kunnen zij, bij gevolg,even-

') Art. 76. Ten einde van deze medewerking te doen blijken, zullen alle Koninklijke besluiten en beschikkingen moeten voorzien zijn van de mede-onderteekening van het Hoofd van het Ministerieel Departement waartoe dezelven behooren.

2) Tit. III Ch. II Sect. IY art. 4.

') Stbl. n°. 66.

Sluiten