Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 86 , 87.

ook du, zonder zoodanige uitdrukkelijke bepaling, de tegenwoordige, ongepaste, orde omkeeren Ja, art 86 schijnt dit te eischen in de woorden, bij aanvaarden hunner waardigheid. Zij kan eerst na den afloop van het onderzoek der geloofsbrieven worden aanvaard In dezen zin werd ook door de Grondwet v 1814 art. 63 verordend, dat van de beeediging door of van wege den Souvereinen Vorst behoorly kennis zou worden gegeven aan de vergadering e Statengeneraal, «waarna het nieuw verkozen lid da-

"dVolgensÜdfezelfde Grondwet moest de eed worden gedaan in handen van den Souvereinen Vorst in den Raad van State, of, bij afwezigheid van den Vorst in handen van den Raad zeiven. In de Commissie v 1815 werd door Raepsaet voorgesteld en door velen ondersteund, dat, zoo als m Frankrijk,_de plegtigheid steeds in de vergadering der Statengene raai geschiedde i. Eene zeer kleine meerderheid besloot echter, zegt hij, enkel, zonder noeming van

nlaats te schrijven: »in handen van den Koning ot S gemaltlgde." Het blijkt, dat van dit besta,t bij het latere opstel weder ten deele is afgeweken.

Art. 87Naar het voorstel van Hogendorp3 moe&b

'! W' "noZ .u O,,-'™» **•

') ATi{J;n h' door de Kamer aangeboden, één om hei

het sluiten der zitting waar te nemen.

3) Scbets art. 35-37. ,jg

Sluiten