Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 405, 406.

Moeten de vereenigde zittingen in 't openbaar worden gehouden? Dit is slechts uitdrukkelijk geboden voor de vereenigde zitting tot inhuldiging van den Koning. Art. 51, 52. Uit het stilzwijgen der Grondwet in de andere gevallen zou kunnen worden opgemaakt, dat zij, voor deze, vergaderingen wil inet gesloten deuren. Bij de jaarlijksche opening en sluiting evenwel is het gebruik aan de publiciteit gunstig.

VIJFDE AFDEELIN6.

VAN DE WETGEVENDE MAGT.

Art. 106'. De Schets van Hogendorp had. bij art. 14, tot het bestaan eener wet de goedkeuring van den Souvereinen Vorst en van de Statengeneraal geeischt. Doch de Grondwet v. 1814 bleef in gebreke, regtstreeks te zeggen, door wie de wet wierd gegeven2. Een verzuim, dat men in 1815, door ons artikel, eene vertaling van art. 15 der fransche Charte v. 4814, herstelde. De Constitutie v. 1806 art. 51 had gezegd: De Wet wordt in Holland vastgesteld

') Art. 106. De wetgevende magt wordt gezamenlijk door

den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend. s) Vergel. Briefwiss. v. eenige Regtsgeleerden, I p. 11,118.

Sluiten