Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 108.

namen deze verdeeling over, die bij de Conventie moest onderdoen voor de werkzaamheid der comités, en voorts verdween, tot dat de Charte v. 18141 haar, voor de Kamer der Gedeputeerden, herstelde. Volgens Kabinetsorder v. 24 Maart 1814 werd ook onze groote Vergadering van notabelen, waaraan het ontwerp van Grondwet moest worden voorgelegd, in tien Afdeelingen bij het lot onderscheiden. De Statengeneraal der Vereenigde Nederlanden kwamen, bij hun reglement van orde art. 17 1 terug tot den ouden vorm van besognes, waarin de leden zich provinciewijs verdeelden, voor bepaalde classen van zaken. Deze inrigting verdrong de Grondwet v. 1815 door het voorschrift van art. 108, ontleend van het boven aangehaalde 45,te artikel der fransche Charte. De loting inzonderheid diende om de provinciale zamenstelling der besognes te vernietigen 3.

Waartoe de verdeeling en het onderzoek in sectien?

') Art. 45: »La chambre se partage en bureaux ponr dis»cuter les projets qui lui ont été présentés de la part dn roi." Vergel. art. 46. De Kamer der Pairs heeft echter dezelfde verdeeling aangenomen. Règlement intérieur de la chambre des pairs de 1838 art. 14. Vergel. de Constitutie van Baden v. 1818 § 70. In dit Groothertogdom heeft de Kamer desgelijks het fransche voorbeeld gevolgd.

•) Zie het artikel in (de Geer) Anteced. p. 128, 129 noot 4. 3) Aldus, met het oog op het reglement v. 1814, verstaat men de plaats van het Rapport v. 13 Jul. 1815 p. 44: »Wij

• hebben aan dezelve (de gemaakte bepalingen omtrent de wjjze «van raadplegen) een des te grooter gewigt gehecht, naarmate

• wij overtuigd werden van het nut van eene gestadige en •onderlinge verhouding tusschen de leden der vergadering,

• uit de verschillende oorden van het Rijk te zamen gevloeid."

Sluiten