Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 111, 112, 113. 114—118.

in zijn geheel moet goedkeuren of van de hand wijzen, dit middel niet. Men kan er een tweede bijvoegen : tusschen den afloop der eindelijke, openbare discussie en de beslissende stemming eene ruimte van eenen of een paar dagen te laten. Deze diende om, ten gevolge van den indruk of de rigting eener deliberatie, die meer ware dan schijn of spiegelgevecht, een voorstel tot verandering nog tijdig te plaatsen.

Deze verbeteringen kon men binnen de grenzen der Grondwet tot stand brengen. Het ware, schijnt t, eene groote, hoog noodige verbetering der Grondwet zelve geweest, zoo men, bij de herziening voorleden jaar, de bevoegdheid om te amenderen regtstreeks aan de Tweede Kamer had verzekerd. Het kon met eene kleine wijziging van art. 110, 112 en 119 zijn geschied 1. De nadeelen, aan de vrijheid tot verandering in Frankrijk en België verbonden, konden door goede reglementaire voorschriften omtrent indiening en behandeling der amendementen worden gekeerd. Het spreekt van zelfs, dat het bij de Kroon, haar voorstel dus veranderd terug ontvangende, zou staan, haar zegel aan het gewijzigde ontwerp niet te hechten.

Art. 114—118 2. In 1827, bij gelegenheid van

') Zie Proeve, boven, bl. 23, aangehaald, art. 102. 104.

111. Verg. Handelingen, I p. 50. 139, 140.

!) Art. 114. De Staten-Generaal hebben het regt, om aan den Koning voorstellen te doen, met inachtneming der volgende voorschriften.

Art. 115. De voordragt daartoe behoort bij uitsluiting aan de Tweede Kamer, die dezelve overweegt, op ge-

Sluiten