Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 123, 124. 125.

het ontwerp dier wet door de Statcngeneraal worden voorgedragen? Buiten twijfel. Zie boven op Art. 114-118 bl. 311. Volgens art. 123 en 124 der Grondwet v. 1815 kon verandering slechts van den Koning haren oorsprong nemen. Die beperking heeft men opgeheven.

Art. 125 1. Het eerste lid, een vervolg van art. 123 en 124, vermits het nog, zoo als het tweede, deinrigting der begrooting aangaat, is door de Commissie van 1815 ingelascht tot voorbereiding der laatste alinea.

In deze vinden wij het voorschrift van art. 72 deiGrondwet v. 1814 2 of art. 29 der Schets van Hogendorpa, maar beperkt, weder. In de plaats namelijk van vastgestelde posten, zoo als men daar las, is gekomen hoofdstukken met de beteekenis, welke de eerste alinea aan het woord geeft *.

') Art. 125. De uitgaven voor ieder Departement van Algemeen Bestuur maken een afzonderlijk hoofdstuk der algemeene begrooting uit.

Elk dezer hoofdstukken wordt bij eene afzonderlijk wet voorgedragen en vastgesteld.

De penningen voor een Departement toegestaan, kunnen alleenlijk en bij uitsluiting worden gebruikt voor uitgaven , tot dat Departement behoorende, zoo dat geene som kan worden overgeschreven van het eene hoofdstuk van Algemeen Bestuur op een ander, dan met gemeen overleg der Staten-G ener aal.

■) Alle de ingewilligde penningen worden gébruikt tot de vastgestelde posten, en geene anderen.

') «Alle de toegestemde penningen worden gebruikt tot de «vastgestelde posten en geene anderen."

4) Raepsaet deed de Commissie opmerken, »que les mots • articles déterminês présentent un système dont la comptabi-

Sluiten