is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 126.

staat te stellen, wordt het verslag geboden. Daarom is ook de rekenpligtigheid van het Gouvernement jegens de Vertegenwoordiging in meest alle nieuwere Constitutien, meer of min naauwkeurig beschreven *. '

De Grondwet v. 1815 bevatte enkel den eersten volzin. Dergelijk voorschrift kwam in de Staatsregelingen v. 1798 art. 124, 219 2, en v. 1801 art. 61» voor. Hogendorp * drukte het juister uit, terwijl hij »een uitvoerig verslag van het gebruik" der middelen

??® **e ponstitntie Tan Beijeren v. 1818 Tit. VII « 10vergelijk § 13. 14. 16; v. Baden v. 1818 § 55; van Wur-

V 110: ver8el- § 118- 120. 121; van het S «S°g .^,7 V' 1820 § 68; Tan ^ksen v. 1831 v mis'iw § J' o108 ' VaD het Ke«"orstendom Hessen

«'168 185 lis5 ?«Qg § i°- H2; Van Brnn8w'jk v. 1832 O T?o r, ' ' van Hannover v. 1833 S 149 vereel

^ 48; van Zweden v. 1809 § 58; vergel. § 53. 64. 66. 67; van Noorwegen v. 1814 § 75 n°. 10.

, ,=)^rt; 124> ^et Uitvoerend Bewind zend, jaarlijks, aan het Vertegenwoordigend Lichaam — eene verantwoording der Penningen, geduurende het voorig jaar door hetzelve uit de JSationaale kas ontvangen en uitgegeven.

«AAT\ ™ He' yi,tvoerend Bewind verantwoord jaarlijks voor het einde van Julij, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, de sommen door hetzelve, geduurende het voorig jaar, uit de Nationaale kas ontvangen en uitgegeven.

R™kemn9 ™ordt jaarlijks gedrukt en publiek gemaakt. Vergel. Algemeene Beging, art. 66.

alnem!L!ie\t°V79eVm ^,r Be9rooting — wordt tevens een NntTnJnll ƒ V?H aJle Ontvangsten en Uitgaven der j , . q,aS'. 9edurende het afgeloopen voorgaande jaar, gelegd StaaUhemnd aan het Wetgevend Ligchaam over-

*) Schets art. 30.