Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 126.

haar die enkel naar eene raming worden toegemeten? Al worden de koloniale ontvangsten en uitgaven niet als ontvangsten en uitgaven van den Staat geregeld, zou 't niet, dat zij ten minste als zoodanig wierden verrekend, bovenal in 't belang zijn der Kroon zelve? Zie op Art. 200.

3. Welk gevolg moet de mededeeling der rekening hebben? Beveelt de Grondwet het verslag enkel opdat de bijzondere leden der Statengeneraal het, gelijk tot hiertoe, mede naar huis nemen? Zonder oogmerk , dat de vergadering zich een zoo gewigtig stuk eenigzins aantrekke?

De controle, aan de Rekenkamer opgedragen, is niet meer dan voorbereiding van de hoofdcontrole, waartoe art. 126 de Statengeneraal roept. In welken vorm kan of moet zij worden geoefend?

Niets is natuurlijker, dan dat de Tweede Kamer beginne met het ontvangen stuk in de Afdeelingen na te gaan, en er zich vervolgens een algemeen verslag over late doen. Dan hoe verder? Welk slot, welk uitwerksel moet deze verrigting hebben ?

In Frankrijk gebood art. 102 der wet v. 15 Mei 1818, dat ieder dienstjaar ten slotte zou worden geregeld door eene wet, gegrond op de rekeningen, welke de wet v. 25 Maart 1817 vordert. Het ontwerp dier wet, behelzende een overzigt der gedane uitgaven, door de wetgevende magt goed te keuren, wordt dus tevens met die rekeningen van Gouvernementswege aan de Afgevaardigden voorgelegd. Het ontwerp moet, volgens art. 11 der wet v. 24 April 1833, in schikking en vorm aan de begrootingwet volkomen beantwoorden.

Sluiten