Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 126.

Tot onderzoek van dit ontwerp en der nevens gevoegde bescheiden wordt door de Kamer der Gedeputeerden. volgens art. 73 van haar reglement, eene commissie van achttien leden benoemd, die zich in ondercommissien splitst ter beoordeeling der bijzondere rekeningen van elk ministerie.

Het onderzoek dringt in alle bijzonderheden van de publieke dienst door. Ieder groote of kleine uitgaaf, ieder inteekening van het Gouvernement op een werk, elke aankoop van levensmiddelen of wapens, ieder publiek gebouw, ieder bezoldiging of pensioen wordt nagegaan.

Op het uitvoerig verslag der commissie stemt de Kamer in de uitgaven toe, of weigert ook wel, ten aanzien van sommige, de bekrachtiging. Zij stelt tevens amendementen voor, welke niet alleen de betere regeling der onderhavige verantwoording aangaan i, maar ook voorschriften voorde verantwoordingen besteding in het vervolg bevatten. De meeste nieuwe verbeteringen der rekenpligtigheid in Frankrijk zijn voortgekomen uit het verslag en de raadpleging in de Kamers over de wetsontwerpen van rekening 2.

.'.I Yerf'!'k v„het Pr°jet de loi portant règlement défi-

LqU bnd&et de 1 exercice 1834 (Le Monit. 28 Févr. 1836 p. 359 sq.) met het door de commissie van de Kamer der

SnpplPUDerpexVViranderde 0Dtwerp' Le Monit' 4 Mei 1836 ) Bij voorbeeld de bepaling, zoo even aangehaald, art. 11 der wet v. 24 April 1833, heeft men te danken aan de Loi portant reglement définitif do budget de 1'exercice 1830 Dezelfde rekenwet verordent in art 9: »è dater de lexercice 1834 »Ies recettes et les dépenses spéciale* des brevets d'invention «rentreront dans le budget général de 1'Étaten in art. 10 wat

Sluiten