Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 126.

Waartoe dit aangehaald? Wanneer men ongaarne meer doet, dan wat men deed tot dus verre, gelooft men het nieuwe niet, zoo lang men het niet ziet gebeuren. Frankrijk, dat in grondigheid, fhelderheid, uitvoerigheid van finantiële wetgeving leermeester niet enkel van ons, die tot de achterlijksten behooren, maar van alle Staten kan zijn, heeft geen deel dier wetgeving met zóó veel zorg, als de instellingen der rekenpligtigheid, volmaakt1. Het onderzoek der medegedeelde rekeningen vindt evenzeer in andere Staten van de zijde der Vertegenwoordiging plaats. In sommige is, dat te dien einde door de Landsvergadering eene commissie, die verslag aan haar doe, moet worden benoemd, bij de Constitutie zelve voorgeschreven l. Maar de vormen van dat onderzoek,en

boven bl. 347 noot 1 werd beschreven. Het voorschrift, aldaar uit art. 9 der wet v. 31 Jan. 1833 bijgebragt, staat insgelijks in eene rekenwet.

Art. 12 derzelfde wet verordent: »Une ordonnance royale nrèglera les formalités a suivre & Pavenir dans tous les mare hés «passés au nom du gouvernement.

»I1 sera fourni chaque année aux deux chambres un état «sommaire de tous les marchés de cinquante mille francs et »au-dessus, passés dans le courant de 1 année echue.

«Les marchés inférieurs a cette somme, mais qui s'élève»raient ensemble pour des objets de même nature a 50,000 «francs et au dessus, aeront portés sur le dit état.

=>Cet état indiquera le nom et le domicile des parties con«tractantes, la durée, la nature et les principales conditions »du contrat."

») Ook Grootbritanje erkent het, en heeft er alle reden toe, te dien aanzien als voorbeeld. Zie Parnell, on financ. reform, 4th edit. p. 163 sqq., inzonderheid p. 177 sqq.

:) Bij voorbeeld door die van Zweden v. 1809 § 58, vergel. § 53; van Hannover v. 1833 § 149.

Sluiten