Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 130—132.

persoonlijken aanslag gehevene, middelen van de middelen van consumtie en commercie. Bij de wet v 2 Julij 1805,, die voor eerst eeo algercee" U' lastingstelsel invoerde, werden alle verdeeld onder de .h00^den' Schreven of directe, en onbeschreven of indirecte middelen 2. De beschrevene waren de verponding, het personeel op de onzuivere huur het dienstboden-, paarden-en rundergeld, en het mooiiiair. Het toen nieuwe regt van patent op alle bedrijven en neringen was vervat onder het klein zecel d? m?igVUldige hoofden der onbeschreven

knH 3 n l°l 6f h6t °"der het koning"jk HolJ d ' n ^o? Ult Van den Souvereinen Vorst v, 23 Dec. 18134 bragt de patenten, op den franschen voet ingevorderd, tot de beschreven middelen sedert directe belastingen genoemd s.

Bij behoorlijk geteekende en gesloten briefjes die aan de huizen opgehaald worden: eene vrees' hier te lande welligt minder gegrond dan in eenig' land, de vrees voor talrijke kiesvergaderingen, heeft een vorm doen uitvinden, die met het wezen der handeling niet strookt. Ook schijnt nergens, dan bij ons aangenomen, dat men de burgers, waar het op eene gezamenlijke verrigting aankomt, van elkander afge-

») Staatsbesl. d Bat. Rep. J„l. 1805 p. 84 sqq ». II J»»a v.n H.B.M.

m''."» '•17 '• 8'"°- 1809 »• «i

4) Stbl. n°. 16.

n 7fiZlan Y00-rt8 °Jer,de, Hery- v" on8 kiesst. Hoofdst. II S 1 p. <6 sqq.; inzonderheid p. 84 gq. '

Sluiten