Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 143.

ven de beide hoofdtakken van de bevoegdheid der Staten, als provinciale regering. De volgende artikelen hebben enkel met bijzondere regten te doen, zoo als er ook nog in andere Afdeelingen der Grondwet onderscheidene worden vermeld.

Het beginsel onzer beide artikelen is, dat de provincie, gelijk eene plaatselijke gemeente, zich zelve regere; in zaken van Rijksbelang, naar regels van hooger hand (art. 143), in zaken der bijzondere provinciehuishouding, naar regels van eigen gezag oorspronkelijk (art. 144).

Is het een bijzondere eisch van onze eeuw, of van den ouden tijd, die de Grondwet betrachtte? Is het niet veeleer de natuurlijke wet van orde? De natuur is niet daarom zoo rijk, dewijl zij ééne kracht, maar omdat zij eene oneindige verscheidenheid van wezens, ieder met eigen kracht, onder eene algemeene wet laat werken. Hoe velerlei huishouden, elk dienstbaar aan de eenheid, vereenigt alleen het menschelijk organisme! De Grondwet heeft begrepen, wat in zoovele nieuwerwetsche Staten wordt miskend, dat onderscheid en zelfbestaan der leden met onderwerping aan het stelsel van één ligchaam zeer wel vereenigbaar zijn. Zij wil, dat de algemeene regering onverdeeld behoore aan het geheel;

godsdienstige gezindheden en derzelver uitwendige eeredienst, het openbaar onderwijs en armbestuur, de aanmoediging van den landbouw, den koophandel, de fabrijken en trafijken, en voorts omtrent alle andere zaken tot de algemeene belangen betrekkelijk, welke aan hen te dien einde door den Koning worden toegezonden.

Sluiten