Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 143.

't geen men toen foederalismus noemde tegen de grondwettige centralisatie van 1798, legde bij art. 70 aan de departementale Besturen op, zorg te dragen voor de naauwkeurige uitvoering van alle bevelen, door of van wege het Staatsbewind uitgevaardigd, en maakte hen deswege aan dat Bewind verantwoordelijk. Zij sprak niet van deze of gene takken van algemeen bestuur, aan het departementaal Bestuur over te dragen, daar zij aannam, dat het Staatsbewind zich in den regel ten aanzien van alle, voor de uitvoering in het departement, van het departementaal gezag zou bedienen 1. Onder de Staatsregeling v. 1805 bleef dezelfde regel in kracht, hoewel de Raadpensionaris de waarneming van het algemeene finantiebeheer aan de departementale Besturen onttrok *. In het Koningrijk Holland daarentegen werd, volgens de wet v. 13 April 1807 art. 12®, naar het voorbeeld van Napoleons Prefectensysteem, een bijzondere ambtenaar van het Gouvernement, de Land-

') Vergel. b. v. het Reglement van Gelderland v. 1802 art. 21, 26, 27, 37, 38, 40.

:) Algemeen Reglement voor de departementale Besturen art. 21, vergel. art. 15, in Staatsbesl. d. Bat. Rep., Publicat. gearrest. in de maand Junij 1805 p. 16, 17. Vergel. de voordragt van den Raadpensionaris aan H. H. M. ibid. p. 12,13.

3) »De Landdrost is uitsluitend belast met, en verantwoor«delijk voor al hetgeen de executie van alle Wetten en Beve»len betreft, welke hem door de onderscheidene Ministers • worden gezonden. Hij correspondeert met ieder van de «Ministers, voor zoo veel de zaken van hun Departement «betreft, maar behoort bijzonderlijk bij het Ministerie van «Binnenlandsche Zaken.'' Verzam. v. Wett. II p. 126. Vergel. het Decreet v. 29 April 1807 art. 7 sqq., ibid. p. 134 sqq.

Sluiten