Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 143.

drost, met de uitvoering van alle wetten en koninklijke of ministeriële bevelen alléén belast.

De Schets van Hogendorp art. 41 wees bepaalde stukken van wetgeving omtrent het algemeen binnenlandsch bestuur aan, wier uitvoering, krachtens de Grondwet, aan de provinciale Staten zou behooren. Het zijn meest dezelfde onderwerpen, welke men vindt opgeteld in de departementale reglementen v. 1802 van Holland art. 50-57, van Zeeland art. 46-53, van Gelderland art. 42De Grondwet v. 1814 art. 862 kende de uitvoering dier deelen aan de Staten toe. Zij liet echter het bestier der wegen en kanalen weg, omdat hierin op eene andere plaats der Grondwet afzonderlijk werd voorzien. Maar zij belastte de Staten tevens met de uitvoering der wetten en bevelen omtrent alle andere zaken tot de algemeene belangen betrekkelijk, welke hun te dien einde door den Souvereinen Vorst wierden toegezonden. De Grondwet v. 1815 nam dit voorschrift over, met juister uitdrukking van

') Vergel. Algemeen Reglement voor de depart. Besturen v. 1805 art. 36, 37, 38, 39; Wet v. 3 April 1806 (Bijv. tot het Stbl. 1817 II p. 507 sqq.) art. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 19, 20; Decreet, hond. het reglement op het bestuur in de departementen v. 29 April 1807 Verzamel, v. Wett. II p. 132 sqq.) art. 20, 36.

:) Dezelve Staten worden belast met de uitvoering der wetten en bevelen omtrent de bevordering van Godsdienst, openbaar onderwijs en armbestuur, de aanmoediging van dm landbouw, den koophandel, de fabrieken en trafieken, en voorts omtrent alle andere zaken tot de algemeene belangen betrekkelijk, welke aan hen, te dien einde, door den Souvereinen Vorst worden toegezonden.

Sluiten