Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 143.

ja de justitie door art. 480 der Grondwet zelve, aan de Staten werden opgedragen. Zie voorts op het IX Hoofdstuk, inzonderheid Art. 216-218.

Niets ware, schijnt 't, natuurlijker dan eene wet, die, ter ontwikkeling van ons artikel, grondregels vaststelde ten aanzien der onderwerpen en deelen van uitvoering, welke men doorgaans aan de provinciale Staten zou vertrouwen. Uitvoering door een collegie eischt vooraf raadpleging en besluit, voorwaarden, even nuttig ja noodig bij sommige soorten of takken van uitvoering, als ongepast bij andere. Er is aan zoodanige wet niet gedacht.

De Koning heeft wel, bij Besluit v. 1 Maart 1831 1 art. 1, gewild, dat aan de Staten der Provinciën de uitvoering der wetten, opgenoemd in art. 145 en anderen, te dien einde aan hen toe te zenden, — worde opgedragen en toevertrouwd in al de uitgestrektheid, welke de bepalingen der grondwet en andere wetten maar eenigszins toelaten. Het is de vraag niet, of het gouvernement, waar het de uitvoering van algemeene wetten geldt, in de provincie regeren, maar of het dit onmiddellijk, ofdoor'sKonings commissaris, dan door middel der provinciale Staten, zal doen. Dit laatste wil de Koning zoo ver mogelijk uitgebreid hebben. Het Besluit gebiedt de ministers en verdere hoofden der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, administratien en collegien, elk voor zooveel hem aangaat, ten spoedigste de vereischte voordragten in te dienen tot intrekking, wijziging of verklaring der bestaande regle-

') Zie boven, bl. 83 noot 3.

Sluiten