Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 143, 144.

aan een collegie, en wel van provinciale Staten,opgedragen , genoegzaam zij verzekerd, is eene gewigtige vraag, die, ten aanzien althans van sommige verrigtingen van uitvoerende Magt, wel eens tegen de Grondwet zou kunnen worden beantwoord. Van dien twijfel ontsprong welligt het, in de commissie v. 1815 verworpen, voorstel, de leden van het collegie der Gedeputeerde Staten door den Koning, uit eene voordragt der Staten, te laten benoemen 1. Maar de commissaris des Konings kan niet voor 't geen de Staten moeten doen aansprakelijk worden verklaard, of hij moet de Staten mogen voorbijgaan. Vergunt art. 135 der Grondwet, dat de Instructie art. 143, 151 en andere grondwettige voorschriften verijdele? Wanneer de commissaris in alle gevallen moet uitvoeren, wat zal er van de Staten worden? Om de uitvoering te waarborgen, laat men hun overig een raadgevend ligchaam te zijn. Zelfs de Raad van den Landdrost en den franschen prefect beteekende meer.

Art. 144 2. De Grondwet v. 1814 putte dit, haar art. 88 3, regtstreeks uit de Staatsregeling v. 1801

') Raepsaet, 1. e. p. 148 sq.

-) Art. 144. Aan de Staten wordt geheel en al overgelaten de beschikking en beslissing van alles wat tot de gewone inwendige policie en oeconomie behoort Alle zoodanige reglementen en ordonnantiën als zij voor het algemeen provinciaal belang noodig oordeelen te maken, moeten, alvorens hun beslag te hebben aan de goedkeurtng van den Koning worden onderworpen.

3) Aan gemelde Staten wordt geheel en al overgelaten de

Sluiten