Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 144.

art. 71 1, vergeleken met art. 682. Zij ging daarbij, hoewel met de Schets van Hogendorp art. 41 te rade, verder dan deze. De Grondwet v. 1815 wijzigde slechts de beschrijving van het tweede lid zonder wezenlijke verandering.

De provincie is regtens in vollen zin burgerlijk persoon of zedelijk ligchaam. Dat zij eigendom kan hebben, volgt uit art. 148 der Grondwet 3. Waaruit zijn, behalve op dien weg, de tegenwoordige provinciale eigendommen ontstaan 4 ?

beschikking en beslissing van alles, wat tot de gewone inwendige policie en oeconomie behoort.

Zij maken hieromtrent, alsmede ten aanzien van het aanstellen van ambtenaren of het inleveren van nominatien tot ambten, zoodanige ordonnantiën en reglementen, als zij ten meeste nutte hunner Ingezetenen oorbaar achten, behoudens deze grondwet, en onder goedkeuring van den Souvereinen Vorst.

') De Departementale Besttiren hebben de beschikking over alles, wat tot de gewone inwendige Politie, Oeconomie en Finantie van het Departement behoort, en vermogen daaromtrent Statuten, Keuren, Reglementen en Ordonnantiën te arresteeren, mits dezelve niet strijdig zijn met de algemeene wetten. Dezelve verleenen ook, naar bevind ann zaken, aan minderjarigen brieven van Venia aetatis. Vergel. het algemeen Reglement voor de departementale Besturen v. 1805, art, 14, 19, 23, 26-39.

:) De Departementale Besturen hebben de aanstelling — van alle Ambtenaren en Bedienden, tot de huishoudelijke Administratie der Departementen benodigd.

3) Yergel. de reglementen, bepalende de wijze, waarop de magt en het gezag door de Staten der prov. wordt uitgeoefend, v. 1817, art. 35 n°. 1 en 2.

4) Vergelijk de Staatsregel, v. 1801 art. 65; Reglement van Gelderl. v. 1802 art. 29; Algemeen Reglement voor de depart. Besturen v. 1805 art. 28. Het keizerlijk Decreet v. 9 April

Sluiten