Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 144.

De reglementen bevatten geenerlei voorschrift over de wijze, waarop provinciale eigendom kan worden verkregen en vervreemd.

Daar echter de provincie zich, zooverre zij eigenaresse is of kan zijn, in den stand eener plaatselijke gemeente bevindt, schijnen dergelijke regels noodig, als bij art. 71 van het reglement voor het bestuur der steden, en art. 35 van dat voor het bestuur ten platten lande zijn gegeven l.

De reglementen zijn even stom over het voeren van regtsgedmgen door de provincie ; gedingen, die zii met alleen over eigendom, maar ook over schuldvordering en schade, welke zij jure privato leed of toevoegde. voor den burgerlijken regter kan hebben. Het wetboek van Burgerl. Regtsvord. gewaagt regtstreeks van plaatselijke gemeenten 3, niet van provin-

C"?*s de wet °P de regterlijke organisatie art. bo n . 1 »noeint regtsvorderingen, waarin de jprovincie betrokken is," om er in eersten aanleg, ten zij het een zakelijk regt gelde, het provinciale or over te laten oordeelen. Vergelijk art. 250 n°. 2 van het wetb. van Burgerl. Regtsvordering.

eTzVfTlT* de deP.artementen> gelijk aan de gemeenten, en zeits aan de arrondissementen, de nationale eebonwen af

£nneVnTooarehïten8t t

Ken en voor het openbaar onderwijs in gebruik

7; art.e®%ie 38DSChe Wet v' 10 Mei 1838 «*• 4 n°. 2,6,

of'! Jergel- aTt- J4 van het reglement voor het bestuur der steden en art. 44 van dat voor het bestuur ten platten lande •

Tzie art. 1838 ^ 4 D° 5>

Sluiten