Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 144.

zaken zou beschikken 1; dan eens, zoo als 't schijnt r zonder dat voorbehoud 2. Somwijlen keurde de Kroon gedeeltelijk of met uitzondering goed, zoodat het goedgekeurde deel zou verbinden 3. Eindelijk heeft men goedkeuring steeds met uitvoering verward. Alsof de Koning de bevelen tot uitvoering, die hij volgens art. 143 geeft met opzigt tot algemeene wetten en maatregelen van bestuur, even zeer ten aanzien van provinciale verordeningen had te geven 4.

Beschikking en beslissing omvatten, behaive de provinciale wetgeving, alle verrigtingen van algemeen provinciebestuur binnen den omschreven kring. Buiten deze, over de gansche provincie zich uitstrekkende, regeringsregten, kent de Grondwet aan de Staten onderscheidene andere regten van wetgeving of bestuur toe, rakende bijzondere deelen der provincie: als

') Reglement op de uitoefening der groote visscherij door de Gedeputeerde Staten Tan Noord- en Znidholland ontworpen, met dat voorbehoud bij koninklijk Besluit v. 31 Dec. 1822 goedgekeurd. Bijv. tot bet Stbl. 1822 II p. 1018 Bq. Reglement, regelende de paardenfokkerij voor de provincie Overijssel v. 22 Jol. 1823, goedgekeurd bij koninklijk Besluit v. 10 April 1823 (ibid. 1823 I p. 517 sqq.), door den minister aan de Gedeputeerde Staten gezonden, ten einde zij het voorloopig in werking brengen, en zoo bij de provinciale Staten bedenkingen ten aanzien van het reglement mogten ontstaan, die aan Z. M. voordragen.

:) Reglement omtrent de slooping van gebouwen in de provincie Groningen v. 23 Jan. 1826, door de Gedeputeerde Staten vastgesteld, door den Koning bij Besluit v. 6 Jan. voorloopig goedgekeurd; Verzamel, van Reglementen. II p. 173.

3) Brief, boven bl. 96 noot 1 aangehaald, p. 17, 18, 19,

21 OQ *

') Ibid. p. 12, 13.

Sluiten