Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 148.

Het artikel bevat niets, dan 't geen reeds is opgesloten in of volgt uit art. 441 en 144, behalve de voorziening ten koste der provincie. Er kunnen dus bijzondere provinciale middelen zijn; te regt, vermits in zaken van bijzonder provinciaal nut de provincie zich, buiten ongewone behoefte, zelve dient te helpen - terwijl art. 141, alleen en op zich zelf. schijnt te zeggen, dat voor de provinciale behoeften uit Rijksmiddelen zal worden gezorgd.

Doch waarom het regt van voordragt niet uitgestrekt over de geheele dekking der kosten van bestuur, zooveel die voor rekening der provincie behooren te komen? Het is tegenstrijdig, dat de Staten in

e,. geV, ,Tan onsartlkeleene voordragt van middelen zullen hebben, en dat voor 't overige, ter zake van het provinciaal bestuur, aan de provincie middelen, zonder eenige medewerking der Staten, door de wet zuilen kunnen worden voorgeschreven. De rebels en grenzen, bij de voordragt te betrachten, kon°niet te min^de wet zeer wel stellen. Zie boven op Art. 141

Kan, op grond van ons artikel, eene provinciale belasting enkel bij Besluit der Staten, goedgekeurd aoor den Koning, worden nnrr^i^rr^<? vr~ , .

. i ZOO net

waar is, dat de voorgedragene middelen, van Konino-S-

wege goedgekeurd; even als de uitgaven, op de begrooting van het Rijk moeten voorkomen. En wordt dit niet door het verband tusschen de begrooting van uitgaven en die der middelen volstrekt gevorderd? Vanneer de provinciale uitgaven als uitgaven van het

') Vergel. op Art. 141 bi. 71.

Sluiten