Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 149.

ciale Staten en gemeentebesturen hetzelfde wordt gezegd, wat art. 159 zegt ten aanzien van alle wettiglijk zamengestelde ligchamen in 't gemeen, zijn art. 149 en 158 overtollig.

Wat beteekent voorstaan ?

Men zal wel zonder moeite erkennen, dat het is: doen gelden , verdedigen iets wat voorbij gezien , aangetast of bedreigd wordt.

De provinciale belangen voorstaan bij den Koning en de Staten generaal heet dan, die belangen voorspreken , doen gelden, wanneer zij bij de handelingen der algemeene wetgevende of der algemeene uitvoerende magt veronachtzaamd of gekrenkt schijnen.

Uit art. 159 heeft men de bevoegdheid hiertoe aan de provinciale Staten betwist. Men heeft, het oog op dat artikel, hun gezegd: gij hebt u met de algemeene wetten of met de algemeene maatregelen van bestuur niet te bemoeijen; zij staan uitsluitend ter beoordeeling van den Koning en de Statengeneraal.

Dan draagt niet art. 143 de uitvoering der algemeene wetten omtrent verschillende onderwerpen uitdrukkelijk op aan de provinciale Staten? De uitvoering dezer stukken behoort dus tot de onderwerpen van de bepaalde werkzaamheden der provinciale Staten. Zij mogen hieromtrent derhalve, volgens art. 159, schriftelijke verzoeken doen aan de bevoegde magt.

Maar andere takken van algemeene Landswetgeving en Landsbestuur behooren niet tot de onderwerpen hunner bepaalde werkzaamheden. Omtrent deze takken sluit dus art. 159 het indienen van onderzoeken van hunnentwege uit.

Sluiten