Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 153.

Art. 1531 stelt ten aanzien der plaatselijke gemeenten het beginsel, dat art. 144 ten opzigte der provinciën heeft aangenomen. Art. 153 bepaalt de bevoegdheid der plaatselijke besturen in t algemeen; de volgende artikelen geven bijzondere voorschriften.

Wie kan regtens gemeenten maken, wie ze ontbinden? Wie regelt hare territoriale omschrijving 2?

Het stelsel der Staatsregeling v. 1798 bragt mede, dat haar hoofdtoeleg niet was, een eigen werkkring voor de gemeentebesturen, maar hunne betrekking tot het Uitvoerend Bewind te vestigenDe bron van ons artikel is de Staatsregeling v. 1801 art. 744, niet zonder beperking overgenomen in de Staatsregelingen v. 1805 art. 67 5 en 1806 art. 63«, doch bij

') Art. 153. De plaatselijke besturen hebben, overeenkomstig den inhoud hunner reglementen, de vrije beschikking over hunne huishoudelijke belangen, en maken daaromtrent de vereischte plaatselijke verordeningen, welke echter in geen geval met de algemeene wetten of het algemeen belang strijdig mogen zijn.

Zij zenden afschriften van dezelve aan de Staten der provinciën, blijvende het voorts den Koning onverlet, om ten allen tijde inzage te vorderen, en zoodanige bevelen te geven, als hij vermeent te behooren.

:) Zie Ov. de Herv. v. ons kiesst. p. 71, 72.

3) Z. art. 147 sqq., 194 sqq.

*) Iedere Gemeente heeft de vrije beschikking over deszeljs huishoudelijke belangen en bestuur, en maakt daaromtrent alle de vereischte plaatselijke bepalingen.

5) Iedere Gemeente heeft de beschikking over deszelfs huishoudelijke belangen.

6) De Gemeente-Besturen zijn bevoegd tot het regelen van hunne huishoudelijke belangen, op den voet en wijze bij de wet bepaald. Zie de wet v. 13 April 1807 art. 39 sqq. A erzam.

Sluiten