Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 162.

voor stelde art. 51 der Staatsregeling v. 1801 eenvoudig het algemeen welzijn in de plaats, zonder te zeggen wie dat zou beoordeelen. Het voorschrift verdween daarna uit al onze volgende Grondwetten, tot dat het in die v. 1815 weder voor den dag kwam. De commissie v. 1815 ging te rade met art. 5 der Staatsregeling v. 1801, en vulde dat, zoo 't schijnt, aan uit art. 10 der fransche Charte v. 18142. Het is mogelijk, dat de woorden: in de gevallen en op de wijze bij de wet te bepalen: oorspronkelijk de verklaring waren van den zin, waarin de commissie de fransche woorden: légalement constaté: opvatte.

Wat beteekent de eerste algemeene volzin? Is het een voorschrift aan de uitvoerende, inzonderheid de regterlijke magt, om ieder bij het bezit en genot zijner eigendommen volgens de wet te handhaven? Dit ware zeer overtollig. Waartoe toch de wet, dan om te worden gehandhaafd? Of is het een regel voorde wetgevende magt, tot waarborg dat geene wet den ingezeten verkorte in het vreedzaam bezit en genot zijner eigendommen, behoudens dc uitzondering, in de volgende zinsnede gemaakt? Maar de regel lijdt niet alleen deze, hij lijdt velerlei andere uitzondering door het regt der algemeene wetgevende en andere

') Ieder Ingezeten wordt gehandhaafd bij de vreedzame bezitting en het genot zijner eigendommen. Niemand kan van eenig gedeelte derzelven worden ontzet, dan wanneer het algemeen welzijn zulks volstrekt vordert, en in zoodanig geval niet anders, dan tegen eene billijke schadevergoeding.

-) »L'Htat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause «d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité »préalable."

Sluiten