Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 163.

banken, voorloopig gesteld aan de gouverneurs, en

eindelijk aan den Koning.

De voocgesciu^e» vormen zijn berispelijk, regeling

buitenjdeS-£jü^-g°ed te keur^maa"d®h°°Si

„edachte van het Besluit gaat met art. 163, welks J fn SLZg het ook uitdrukkelijk gebiedt zeer * wel zamen. Naar dit artikel moet, om uitsluitend ter kennis der regterlijke magt te behooren, het geschil over een, onafhankelijk van politieregels door de wet gevestigd, regt loopen. Dit nu is zelfs ten aanzien van beschikking over eigendom niet altoos het eeval. B. v. dijkregtens kan iemand worden verbonden een dijk op zijn grond aan te leggen, of dien hij er aanlegde weg te nemen. Het vrije genot van stroomend water in bijzonder eigendom, het regt

b v. om daaraan molens, usines en dergelijke werken

te bouwen, het regt om land, dat ons toebehoort, te verveenen, kan door wettige verordeningen zijn benerkt of liever het is niet dan voorwaardelijk gegund, ten einde schade voor het algemeen te weren. Wanneer nu over de toepassing dier verordeningen, in bijzondere gevallen waar de aanleg van werken door de politiemagt wordt bevolen, vergund of belet, twist ontstaat, kan de regterlijke magt bevoegd zijn ? Mas art 163 zóó worden uitgelegd? Neen. De natuur van het geding sluit den burgerlijken regter uit. Hij kan niet oordeelen over 't geen door het gemeene belang wordt gevorderd».

fp "i P*» te" door loopend ...» ™k»d.

molens enz.

Sluiten