Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 168.

kondigd, ging de Grondwet v. 1814 met stilzwijgen voorbij. De Grondwet v. 1815 vulde dat aan, naauwkeuriger zelfs, dan de voorbeelden leerden, die zij voor oogen had. De slotwoorden: en volyens de vormen daarbij bepaald: zijn nieuw; geput uit art. 184 van het fransche strafwetboek.

Door onderscheidene wetten, b. v. het wetboek van Burgerl. Regtsv. art. 119 , 444 , 600 n°. 4, van Strafvordering art. 106 sqq., de wetten op het geslagt v. 2 August. 1822 1 art. 11 en op het personeel v. 29 Maart 1833 1 art. 33 § 2 3 zijn de woningen van ingezetenen voor bepaalde gevallen toegankelijk verklaard, zonder dat evenwel de bevoegdemagt of de vormen altoos zijn aangewezen. Hoe bij inkwartiering volgens het reglement v. 26 Junij 1814 art. 73 4 ?

Hoe ver strekt het begrip van woning zich uit? Zijn er ook vaartuigen, tot woning dienende, onder vervat? Üok die reizigers vervoeren 5 ? Het artikel onderscheidt niet.

Op overtreding van het voorschrift door ambtenaren is straf gezet bij art. 184 Cod. Pén. Waar op de overtreding door bijzondere personen?

') Stbl. n°. 31.

3) Stbl. n°. 4.

3) Behalve dat accijnspligtige plaatsen aan visitatie zijn onderworpen b. v. bij de wet v. 26 August. 1822 op het binnenlandsch gedisteleerd (Stbl. n°. 37) art. 46 sqq.

4) Bijv. tot het Stbl. 1815 I p. 219 sqq.; vergel. het reglement op het bestuur der steden art. 92, op dat ten platten lande art. 67.

6) Op stoombooten niet toepasselijk volgens arrest van den H. R. v. Dec. 1841, aangehaald in het Hbl. v. 21 Dec.

Sluiten