Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 173, 174, 175, 176.

tot regel moeten strekken aan de Tweede Kamer zoowel, als aan de Kroon. De voorname deugd van het voorschrift is zijne weinig bindende kracht.

Art. 175. 176i. De Hooge Raad bijzonder Hof in strafzaken voor zekere classen van publieke personen, ten deele aangewezen bij de Grondwet, ten deele aan te wijzen door de gewone wet.

Om uitspraak te doen over misdrijven, door de leden van het Vertegenwoordigend Ligchaam en sommige hooge ambtenaren, in de waarneming hunner bediening gepleegd, was reeds door de Staatsregeling v. 17982, op voorgang der fransche Constitutie v. 1795 art. 265 sqq., een Hoog Nationaal Geregtshof

') Art. 175. Be leden der Stateng ene raai, de hoofden der departementen van algemeen bestuur, de leden van den Raad van State, de commissarissen van den Koning in de provinciën, staan te regt voor den Hoogen Raad, wegens alle misdrijven gedurende den tijd hunner functien begaan. Wegens misdrijven in het uitoefenen van derzelver functien begaan, worden zij nimmer in regten betrokken, dan na dat door de vergadering der Statengeneraal daartoe uitdrukkelijk verlof is verleend.

Art. 176. Bij de wet wordt nader bepaald, welke andere ambtenaren en leden van hooge collegien, wegens misdaden door hen gedurende den tijd hunner functien begaan, voor dm Hoogen Raad te regt staan.

') Art. 294. Het Hoog Nationaal Geregtshof bestaat — bijzonderlijk, om uitspraak te doen over misdrijven, door de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, of van het Uitvoerend Bewind, deszeifs Agenten, Commissarissen der Xationaale Rekening, door de Ministers dezer Republiek en der zeiver Secretarissen bij Buitenlandsche Mogendheden , of door de Secretarissen van Ambassade, in de waarneming hunner posten begaan.

Sluiten