Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 175, 176.

vervolging belasten? Gewis zou die, welke de procureurgeneraal zijns ondanks opnam, al zeer weinig waarborg aan het regt der klagende partij geven.

De wet spreekt niet van de vormen, waarin de klagt bij den Hoogen Raad moet worden ingesteld; noch van die, welke hij bij het onderzoek er van, of van het verslag van den procureurgeneraal, en bi] het bevel tot vervolging in acht moet nemen. Zij zegt ook niet, of de procureurgeneraal, na het verlof der Kamers te hebben erlangd, de zaak nog kan laten steken

Dan'het kome, na het verlof, dat de procureurgeneraal, uit eigen beweging of op bevel van den Hoogen Raad, vroeg en verkreeg, tot een geding. Neem

aan, de procureurgeneraal zij volkomen onafhankelyk

van het gouvernement; art. 5 der wet v. 28 April 1835 kunne geenerlei werking krijgen, welke die onafhankelijkheid stoort. Is hij wel het regte werktuig van zulk eene vervolging? Hoeveel komt op de wijze aan, waarop hij het requisitoir stelt en de zaak beleidt ? Zoo hem de vordering in gewone strafzaken zeer we kan worden vertrouwd, ook die waar het om behoud der wettige Rijksinrigting kan te doen zijn?

Er is naauwelijks omvattender taak. Hij toch, wiens pligt het is, de ministers, van wege onwettige regering, voor den strafregter te roepen, behoort,

Vooreerst, een waakzaam oog te houden over alle handelingen en het gansche stelsel der algemeene regering. Hij dient de scherpste staatkundige waarnemer in het land te zijn, om het ministeriële bestuur gestadig met de wettige regels te vergelijken. Hoe oneindig de wegen uiteenloopen, waarop de Grondwet

Sluiten