Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 175, 176, 177.

bii ons artikel de uitzondering met opzigt tot de reele actiën heeft gevoegd». Zie art. 9 der Schets van Hogendorp. De Grondwet v. 1814 ging terug tot de Staatsregelingen v. 1801 art. 92, v. 1805 art. 81, v. 1806 art 74, welke, in de bewoordingen, die zij overnam , aan het Nationaal Geregtshof het oordeel toekenden over alle actiën, waarin het Gemeenebest als gedaagde wierd aangesproken. Vergel. echter art. 82 deiStaatsregeling v. 1805 en art. 75 der Constitutie v. 1806.

Privaatregtelijke gedingen tegen den Koning, de leden van het koninklijk huis, en den Staat. Tot de privaatregtelij ke verbindtenissen van den Staat behooren ook die jegens de geldschieters in publieke geld-

leeningen. Vergel. boven op Art. 162 bl. 150, 151.

Art. 178*. De Grondwet v. 1814 art. 1073 trok

of de Staat als gedaagden worden aangesproken, met uitzondering der reële actiën, die voor den gewonen

reatev worden behandeld.

Vergel. Raepsaet, Joarn. p. 156 118; art 87 der wet V 28 April 1835; Wetb. v. Burg. Regtsv. art. 4 n . 1.

' :ï Art 178 De Hooge Raad heeft het toezigt op den } geregeiden loop en de afdoening van regtsgedingen mitsgaders op de nakoming der wetten bp alle hoven en regtbanken, en kan derzelver handelingen, dispositien en vonnissen, daarmede strijdig, vernietigen en buiten effect stellen, volgens de bepalingen door de

wet daaromtrent te maken. 7

De Hooge Raad heeft het toezigt op den geregeiden loop en de afdoening der regtsgedingen; op de nafcomiw^ van wetten betreffende de administratie der Justitie en den vot ZTrèatsTleaZ bij alle Hoven, Regtbanken en Regters, en

kan derzelver handelingen , dispositien en "'stMet^der openlijk strijdig, vernietigen en buiten effect stellen,

zich nogtans in de beoordeeling der zaken m te laten.

Sluiten