Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 189.

Art. 189 >. De Schets van Hogendorp sprak in art. 60 van het onderhoud van »den christelijken «hervormden godsdienst" afzonderlijk, om er in art. 61 op te laten volgen: «alle andere godsdiensten «genieten de bescherming der regering." Welke bescherming? Zou zij ten aanzien der verschillende godsdiensten kunnen verschillen? Dit punt besliste de Grondwet v. 1814 art. 1342 in den geest der vroegere Staatsregelingen3, terwijl zij zich de woorden, die tot verbetering van het opstel van Hogendorp dienstig schenen, toeeigende uit de Staatsregeling v. 1805 art. 4. De fransche tekst van ons art. 189 is waarschijnlijk niets anders dan vertaling van art. 134 der Grondwet v. 1814, aan de commissie, welke die Grondwet moest herzien, voorgelegd. Het verschil tusschen den nederduitschen tekst van ons artikel en dien van artikel 134 der vorige Grondwet is volkomen verklaarbaar, zoo men aanneemt, dat de eerste

') Art. 189. Aan alle godsdienstige gezindheden in het koningrijk bestaande, wordt gelijke bescherming verleend.

2) Aan alle bestaande Godsdiensten wordt gelijke bescherming verleend.

3) Staatsregel, v. 1801 art. 11. Alle Kerkgenootschappen, welke ter bevordering van deugd en goede zeden een Hoogst Wezen eerbiedigen en hulde doen, genieten eene gelijke bescherming der Wetten.

Staatsregel, v. 1805 art. 4. Er bestaat geene heerschende Kerk. Het Gouvernement verleent gelijke bescherming aan alle Kerkgenootschappen, binnen dit Gemeenebest bestaande.

Constitutie v. 1806 art. 6. De Koning en de Wet verleenen gelijke bescherming aan alle Godsdiensten , welke in den Staat worden uitgeoefend.

14*

Sluiten