Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 197.

Art 197De nationale schuld, bij de Staatsregeling v. 1798 art. '201 gevestigd, en door haar, art. 202 sqq., aan bepaalde regelen van bestuur onderworpen, werd zoowel door de Staatsregeling v. 1801 art. 56, als door die v. 1806 art. 9^, onder den waarborg der Constitutie gesteld. In stede van dit, zeer begrijpelijk en regtvaardig, voorschrift wilde de Schets van Hogendorp art. 54, dat »de schuld «jaarlijks in overweging wierd genomen, ten einde «dezelve zooveel mogelijk te verminderen, en al e «verzekering te geven aan de schuldeischers van den »Staat." Die vermindering en verzekering k°nden een redelijk doel schijnen, maar de Grondwet v. 1814 art. 118 verving ze door de woorden: ter bevordering van de belangen van de schuldeischers van den Staat. Misschien dacht men in 't bijzonder aan een herstel van de verloren regten der oude schuldeis^rs' waartoe eenige weken later de wet v. 14 Mei 1814 werd uitgevaardigd. Doch wat inoet men zich bij die uitdrukking voorstellen in 't algemeen? Geene wet mag het belang van den Staat ten nadeele zijner schuldeischers aanbevelen, maar het belang van dezen uitsluitend te overwegen, is dat het belang van den Staat? Ook zou dat gedurig overwegen hun wantrouwen wel eens zwaarder kunnen maken, dan huu

n jrt 197. De schuld wordt jaarlijks in overweging genomen ter bevordering der belangen van de schuldeischers van den Staat.

"-) De publieke schuld 'vnn den Staat wordt by dezen gewaarborgd.

3) Stbl. n°. 58.

Sluiten