Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 200.

voeedheid van uitvoerende magt i, g^chiedde voigens de Staatsregelingen v. 1801, 1805 en 1 °°r ® wetgevend Ligchaam, uit eene nominatie van wege het gouvernement aangeboden. De Grondwet v. 1814 paste ook hier, gelijk op het collegie van Raden en Generaalmeesters der Munt, en in deze gevallen zonder voorgang van Hogendorp, de vormen toe van de

R Ee^vtel gewigtiger stuk is, 't geen de Grondwet v. 1814 zich wederom toeeigende uit de Staatsregeling v 1801, dat de instructie der Rekenkamer wordt vastgesteld door de wet. Dit was in de Staatsregelineen v 1805 en 1806 niet verordend.

Onder' het gebied der Staatsregeling v. 1801 was de

Instructie v. 18 Dec. van dat jaar verschenen voor de Nationale Rekenkamer 2, in 1809 vervangen door het Hof van rekeningen, dat KoningLodewyk bij Besluit v 19 August. 1809 naar het model der fransche wet v. 16 Sept. 1807 inrigtte 3. Wij kregen de wet, welke de Grondwetten v. 1814 en 1815 eischten, eerst in 18204 Toen zij vervolgens ongenoegzaam werd bevonden, drongen eerst alle Afdeelingen der Tweede Kamer, reeds in October 1839, aan op herziening der Instructie; en in het volgende jaar op die veranderingen van het artikel der Grondwet zelf , we

;j ££ ^Se£iiea.t.bi Allan

^^Verzam.T'Wetten YII p. 33 sqq.

J 202 15Er zal eene Algemeene Rekenkamer zijn, ten eJde Jaar^s de rekeningen Ir verschillende departementen TT Hpf.T,

Sluiten